8 ก.ค. 2563
         คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2562 

 

ความคิดเห็น