วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในระบบ BRU LMS เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.ณัฐพล แสนคำ เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น