บทคัดย่อ

งานวิจัยการใช้และความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการใช้และความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) ศึกษาการใช้และความต้องการเนื้อหาสารสนเทศ จากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 3) หาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวน 375 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม-ตัวอย่างของ Yamane และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาใช้สารสนเทศจาก สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ www.bru.ac.th รองลงมาประเภทสื่อบุคคล ได้แก่ อาจารย์/เพื่อน และประเภทสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ โปสเตอร์ ตามลำดับ 2) เนื้อหาของสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่นักศึกษาใช้และต้องการมากที่สุด คือ การเรียนการสอน และการสอบ รองลงมา ความรู้-วิชาการ และปฏิทินการศึกษา ตามลำดับ และ 3) แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือ ควรเพิ่มระยะเวลา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” คลื่นความถี่ 101.75 MHZ จากเดิม 30 นาที เป็น 60 นาที โดยให้นักศึกษาร่วมจัดรายการ และควรเพิ่มเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย รายการวิทยุกระจายเสียง อสมท.คลื่นความถี่ 92 MHZ รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ควรจัดในเวลาราชการ เดิมจัดวันเสาร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการนี้ด้วย ควรนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ และมีการสัมภาษณ์สด จะทำให้น่าสนใจมากขึ้น ควรเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่จำเป็น เช่น ผลการวิจัย และ www.bru.ac.thของมหาวิทยาลัย ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ

บรรณานุกรม

กิ่งแก้ว ปะติตังโข. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). "การใช้และความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์," วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 33(2): 99-116.

https://www.tci-thaijo.org/

ความคิดเห็น