วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม LMS ให้กับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สิริวิชญากร คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น