ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระดับคณะ
ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์
ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับหน่วยงาน
ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต
รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ

ระดับสาขาวิชา
ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยเกณฑ์ในปีนี้ แบ่งเป็น 50/50 คือ
1.คะแนนจากคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน
2.คะแนนที่วัดจาก Google Search Console
ประกอบด้วย จำนวนการคลิกทั้งหมด, การแสดงผลทั้งหมดบนเว็บไซต์ google,จำนวนลิ้งก์ที่ลิ้งก์มายังเว็บไซต์ และจำนวนของไฟล์ที่ปรากฏใน Dspace

ความคิดเห็น