สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.เสม็ด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุม อบต.เสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น