ในปีการศึกษา 2562 เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ความคิดเห็น