ในปีการศึกษา 2562 เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ความคิดเห็น