วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์” เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น