ในระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ​ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รุ่น 

 

ความคิดเห็น