การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น