อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร via admin@tci-thaijo.org

พฤ. 4 ม.ค. 16:45

ถึง ฉัน
เรียน ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์

ด้วย วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ได้รับบทความ เรื่อง ,”A การพัฒนาเกมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา,” ส่งมายังระบบวารสารฯ ในการนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญในสาขาวิชาของบทความดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการช่วยตรวจสอบ ประเมิน/วิจารณ์ (Review)และให้ข้อเสนอแนะ ต่อบทความดังกล่าว เพื่อทำให้มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาสาระ และความถูกต้องต่อไป ทางวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการพิจารณาบทความในครั้งนี้

โดยรบกวนให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ก่อนวันที่ 2024-01-11 เพื่อกดส่งข้อมูลว่าท่านยินดีตอบรับการประเมิน/วิจารณ์ (Review)บทความนี้หรือไม่ รวมถึงเข้าถึงส่วนเนื้อหาบทความ และบันทึกผลการประเมินหรือวิจารณ์ ตามความเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์

และท่านจะสามารถประเมินหรือวิจารณ์ (Review) บทความ ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 2024-01-18.

ลิงก์ URL บทความ (Submission URL): https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/reviewer/submission?submissionId=481&reviewId=331&key=VX2Tz2

ทางวารสารฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร
บรรณาธิการ
jcct@srru.ac.th

“A การพัฒนาเกมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา”

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเกมทางการศึกษาร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษของนักเรียน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้โดย dependent sample t – test ผลการวิจัย        1.  เกมทางการศึกษา มีคุณภาพระดับมากที่สุดมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.07/91.82 2.  การส่งเสริมความสามารถด้านการพิมพ์สัมผัส จำนวน 3  สัปดาห์ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83

________________________________________________________________________
Journal of Computer and Creative Technology