ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลจันทรทบเพชร

 

 

ความคิดเห็น