การอบรมออนไลน์ของ  Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง Psychological First Aid : PFA เพื่อการพัฒนาการให้คำปรึกษาในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำมาประยุกต์ในเนื้อการของรายวิชาจิตวิทยาการกีฬา ต่อไป

ความคิดเห็น