23 เมษายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนใลน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรุ่นที่ 3 ในการอบรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการซ้อมก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักฯ จึงขอแจ้งกำหนดการซ้อม โดยแยกเป็น 4 รุ่นดังนี้ ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
คณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ซ้อมวันที่ 20 เวลา 13.00-13.30

รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซ้อมวันที่ 20 เวลา 13.00-13.30

รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์
ซ้อมวันที่ 20 เวลา 14.00 -14.30 น.

รุ่นที่ 4 อบรมในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะวิทยาการจัดการ ,คณะพยาบาลศาสตร์
ซ้อมวันที่ 20 เวลา 14.00 -14.30 น.

ลิ้งก์ในการเชิญเขาร่วมซ้อมและอบรม (พูดคุยโต้ตอบได้)
https://meet.google.com/vxp-aqys-dgs

กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเต็ม สามารถใช้ลิ้งก์ในการเข้าอบรมแบบ Live stream (ดูอย่างเดียว โต้ตอบไม่ได้ ดีเลย์ประมาณ 30 วินาที)
https://stream.meet.google.com/stream/93e45227-df81-4b47-87fd-871d55f273d6

หัวข้อการอบรม
08.30 น. ส่งลิงก์ห้องอบรมเข้ากลุ่ม
09.00 – 09.10 น. รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวเปิด
09.10 – 10.30 น. การใช้ Google Hangout Meet ในการสอนแบบเรียลไทม์และประชุมทางไกล
10.30 -12.10. น. การใช้ Leaning Management System (LMS) ในการเรียนการสอนออนไลน์
– การขอสร้างรายวิชา
– การลงทะเบียนและนำนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา
13.00 – 14.00 น. การเพิ่มไฟล์ บทเรียน เอกสาร เข้าไปในรายวิชา และการเพิ่มลิงก์ต่าง ๆ
14.00 – 15.00 น. การสร้างกิจกรรมส่งงาน ส่งการบ้านและการให้คะแนน
15.00 – 16.00 น. การเช็คเชื่อชื่อนักศึกษา และการทำเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย

ความคิดเห็น