ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 124/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการบูรณาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 การเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สมาชิกชุมชนเยาวชนแกนนำ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสถานประกอบการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง เทศบาลตำบลหลักเขต และองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมประมวลคำในการจัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 9-10, 16-17, 23-24 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น