วันที่ 17 มกราคม 2563

เข้าร่วมโครงการอบรม การปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติฯ

ความคิดเห็น