วันที่ 20-24 มกราคม 2563

นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในเขตจังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ และบุรีรัมย์

ความคิดเห็น