วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Planning for English for Specific Purpose: ESP Class จัดโดยงานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้รู้เทคนิควิธีการออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ นับว่ามีประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ความคิดเห็น