9 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมการรีทัชภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับกลุ่ม Portrait‎ Buriram ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 24  โดยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 10 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ความคิดเห็น