เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน” ในหัวข้อบรรยาย

  • เรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลก่อนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  • เรียนรู้เทคนิคการคิดคอนเทนต์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน

               

 

ความคิดเห็น