9 มกราคม 2563  ร่วมรับฟังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ความคิดเห็น