20 ธันวาคม 2562 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาท่ีออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุรินทร์ มียุ้ย ไปฝึกงาน … ด้วยความพูดน้อยของนักศึกษาจึงแอบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็เรียบร้อยดี … ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์รวมถึงพี่เลี้ยงนักศึกษา ที่ให้โอกาสและให้คำแนะนำนักศึกษาอย่างดี

ความคิดเห็น