ตรวจเช็คระบบเสียง ร่วมกับคณะกรรมการ 

คุณโชคชัย วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองกลง สำนักงานอธิการบดี และอาจารย์สัญชัย ครบอุดม เพื่อประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น