11 ธันวาคม 2562  แนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้น ปีที่ 3 ในการใช้ไฟต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพแฟชั่น ประกอบการจัดทำปกนิตยสาร

ความคิดเห็น