ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2704/2562

ความคิดเห็น