วิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชน บ้านสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ความคิดเห็น