ผู้วิจัย

สกรณ์ บุษบง1* วราวุธ จอสูงเนิน2* และ ธนากร ไชยสูงเนิน3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ 2) ประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul 3) ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ โปรแกรม Photoshop ใช้ในการออกแบบตัวเกม ตัวละคร ฉาก และองค์ประกอบภายในเกม โปรแกรม Game Maker Studio ใช้ในการสร้างระบบของเกม รวมทั้งประมวลผลออกมาในรูปของตัวเกมสำเร็จ โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ Game Maker Language ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาเฉพาะของตัวโปรแกรม Game Maker ที่สามารถใช้งานได้ง่าย และได้งานที่มีคุณภาพ โดยใช้เวลาในการพัฒนาไม่มาก ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Game Maker Hunter Soul และผลการประเมินความพึงพอใจของเกมที่พัฒนา พบว่า ผู้ใช้งานเกม จำนวน 20 คน ผลสรุปภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก

บรรณานุกรม

ทรงศักดิ์ภูสีอ่อน. (2551). การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. ปราโมทย์ สาราญวงศ์, วรกร พิมพาคุณ และ ไหมคำ ตันติปทุม. (2557). การพัฒนาเกมสองมิติเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยการพัฒนาเกมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสองมิติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM2017). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. อรทัย สุทธิจักษ์ (2558). การพัฒนาเกม 2 มิติ สำหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้า : 170-183.

หน่วยงานการอ้างอิง

NCTIM 2020 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 12 March 2020

Dspace Link

ความคิดเห็น