วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 ได้เข้าร่วมโครงการ“บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรจากกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน เอกสารหลักฐานและการเบิกจ่าย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น