เข้าร่วม อบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 15

ความคิดเห็น