โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น