วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเครือข่ายทั้งหมด 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความคิดเห็น