นักศึกษานำเสนองานรายวิชาออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2/2562 ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ความคิดเห็น