สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ในโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการบูรณาการ ประกอบรายวิชา “ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ 14-15 ธันวาคมนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ความคิดเห็น