สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น