เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย “ลดเวลาหน้าจอ จดจ่อกับนิทานส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น