โครงการการสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สำหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น