สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการไอที สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม2563

ความคิดเห็น