เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการจัดโครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 4 รุ่นที่ 9 ขึ้น ณ ห้องประชุมโกวิทย์เชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมนำโดย ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 07.30-16.30 น. โดยในโครงการมีกิจกรรมการเล่าประสบการณ์การฝึกงาน การใช้ชีวิตและรูปแบบต่างๆ ของการทำงานทั้งใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน รวมไปถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีการตอบปัญหาข้อสงสัยของอาจารย์และน้องๆ ในสาขา บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองทำให้ภาพรวมในงานครั้งนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

ความคิดเห็น