การที่จะเรียนรู้ภาษาหนึ่งๆ ได้ดี
เราควรนำภาษานั้นเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด

ตลอดชีวิตการศึกษาที่ผ่านมา เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเยอะมาก ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง แต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนว่ายังไม่เก่งภาษาอังกฤษสักที นั่นเพราะ เรายังขาดพื้นที่ที่จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ ยังขาดกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้คิดเป็นภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ (Table Talk) โดยเป็นพื้นที่กิจกรรมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ร่วมสนทนา การเข้าร่วมโครงการนี้จะส่งเสริมให้ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการฟังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอนาคต
.
กิจกรรม Table Talk เพื่อการพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ผ่านกิจกรรมที่คนในกลุ่มสนใจร่วมกัน เช่น การดูวิดีโอสั้นๆ ฟังเพลง แล้วร่วมแสดงความคิดเห็น หรือการเล่นเกมที่สร้างสนุกเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าร่วม
.
กิจกรรมได้จัดขึ้นช่วงปลายภาคการศึกษา 2562
สัปดาห์ละ 2 วัน  วันอังคาร กับวันพุธ เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้อง 1964 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2563 – 18 ก.พ. 2563
โดยตลอดโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วม 23 คน ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ การศึกษาปฐมวัย และ นิเทศศาสตร์
และมีอาจารย์เทวิกา กีรติบูรณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร ได้เข้าร่วมสนทนาและให้แนวคิดดีดีเกี่ยวกับการฝึกภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาด้วย
.
.
ในภาคการศึกษาหน้า 1/2563 จะมีการจัดโครงการ Table Talk season 2 เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ท่านใด หรือสาขาใดสนใจเข้าร่วม หรืออยากให้นักศึกษาในสาขาของท่านเข้าร่วม สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ
วันเวลาจะขึ้นอยู่การตารางเรียนและตารางสอนค่ะ
.
Facebook fanpage: Table Talk BRU

ความคิดเห็น