อาจารย์คคนางค์ ช่อชู จัดให้มีการอบรมโปรแกรมคอมพวเตอร์เพื่องานพัฒนาสังคม (PPT, Photoshop)​ สำหรับปี 1 หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแลในฐานะที่ปรึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อเตรียมขึ้นปี 2 #ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน  วันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ อาคารนวัตปัญญา

วิทยากร คือ นายทรงพล บุญล้อม ​ ผู้ช่วยสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น