ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ การวัด ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 “บทบาทของการวิจัย วัดผลและประเมินทางการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก”ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว (Wangchan Riverview) จังหวัดพิษณุโลก

ความคิดเห็น