นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรม Geogebra ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ

วันที่ 21 สค. 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น