ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญ อ.ดร.เทพพร โลมารักษ์ อ.บัญชา นวนสาย และ ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม เป็นวิทยากรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

ความคิดเห็น