วิทยากรในโครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับการวิจัยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 มีนาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 24
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น