เวียนเทียนช่วงเย็น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้
ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 18.00 น.
ลานพระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เวียนเทียนช่วงเย็น

ความคิดเห็น