ประกาศผลโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมมาตรฐานอุดมศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลผลการประกวดหน่วยงานในระดับคณะ

ความคิดเห็น