ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย “เวทคณิต” (Vedic Maths) โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น