วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เรียนเชิญ ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม และ อ.ธราทิตย์ เกตุหอม เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น