ผู้วิจัย

ศิโรรัตน์ กุลวงศ์,กนกวรรณ อรรคนิตย์,ยุวดี ชื่นประโคน

บทคัดย่อ

โ ค ร ง ง า น นั ก ศึ ก ษ า บ ท เ รี ย น ออ น ไล น์ ส อ ด แ ท ร ก ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น 2 มิ ติ เ รื่ อ ง ศ า ส น า กับการด ารงชีวิ ต ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นสื่อให้ความรู้จัดท าขึ้นโดยมีวั ตถุประสงค์ 1) เพื่ อพั ฒนาบทเรี ยนออนไลน์ สอดแทรกการ์ ตู นแอนิ เมชั น 2 มิ ติ เรื่ อง ศาสนากั บการด ารงชี วิ ต ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 2 ) เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนต่ อการเรี ยนด้ วย บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเ มชั น 2 มิติ เรื่ อง ศาสนากับการด ารงชี วิ ต ส าหรับนักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการจั ดท าสื่ อให้ ความรู้ สอดแทรกการ์ ตูนแอนิเมชั น 2 มิ ติ เรื่ อง ศาสนา กับการด ารงชี วิ ต โดยมีกระบวนการของการด าเนินโครงงานคือ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลวิ เคราะห์ และออกแบบ การสร้าง การตรวจสอบและแก้ไข บันทึกเป็นสื่อ และประเมินผล บทเรี ยนออนไลน์สอดแทรกการ์ ตูนแอนิ เมชั น 2 มิติ ส าหรับนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ศาสนากับการด ารงชีวิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึ กษา โดยมีตัวละครการ์ตูน ออกมาท าการอธิ บายเนื้ อหา มี แบบทดสอบความรู้ กิ จกรรมทบทวนความรู้ และมี เสี ยงพากย์ ภาษาไทยครบทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ ท าให้เกิดความบันเทิงแก่นักเรียนในการใช้ งาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย สู งสุ ดคื อข้ อ 1) การน าเสน อบทเรี ยนเร้ าความสนใจ ให้ อยากเรี ยน มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.83 ส่ วน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 รองลงมาคือข้อ 3) ตัวหนังสืออ่านง่าย มีค่ าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.76 ส่วน ค่ าเ บี่ ยงเบน มาตรฐาน เท่ ากั บ 0.43 และข้ อที่ มี ค่ าเ ฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ข้ อ 8) ความยาวข องเนื้ อหา เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

ความคิดเห็น